ÖZEL EĞİTİME GİRİŞ DERS NOTLARI-2

2010-11-12 06:09:00

  AÖZEL EĞİTİME GİRİŞ DERSİ NOTLARI-2

n  TANILAMA, GÖNDERME, YÖNELTME, YERLEŞTİRME

n   Özel Eğitim Gerektiren Bireyin Belirlenmesi

Çocuk;

n  ağır derecede sorun yaşıyorsa, çabuk fark edilir.

n  annenin gebeliğinden itibaren düzenli hekim kontrolünde ise, sorunu ağır ya da hafif, erken fark edilebilir.

n  hafif derecede sorun yaşıyorsa, düzenli hekim kontrolünde olsa bile yaşadığı bazı sorunlar ailesi ya da yakın çevresi tarafından okula başlayana dek fark edilmeyebilir, eğitim ve öğretim süreci ile doğru orantılı olan olgunlaşma  evresinde açığa çıkabilir. Bu durumda sorunlar tarama ölçekleri ya da öğretmen gözlemleri ile fark edilebilir.

n  ZORUNLU EĞİTİM DÖNEMİNDE FARKINA VARMA VE OKULDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

n  Tanılama süreci, öğretmenlerin ya da öğrencinin anne-babasının, eldeki kanıtlara dayanarak çocuğun özel eğitim gereksinimleri olduğu yönünde belirtiler gösterdiğine ilişkin kaygılarını dile getirmesiyle başlar.

n  Bu dönemde öğrenci ile ilgili temel bilgilerin toplanması, çocuğun özel eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi ve kayda alınması, bu gereksinimlerinin normal sınıfında karşılanması için harekete geçilmesi, kaydettiği ilerlemelerin izlenmesi ve incelenmesi gerekmektedir.

n  Tanılama sürecinde, sınıf öğretmeni, rehber öğretmen-psikolojik danışman, okul müdürü, anne-baba ve öğrenci işbirliği içinde çalışır.

 

n  Hizmetin planlanması ve işbirliğinin kurulması için okul yönetimine başvurur.

n  Çocukla ilgili bilgi toplar, gereksinimlerine ilişkin ilk değerlendirmeyi yapar.

n  Çocuğun ana-babasıyla görüşür.

n  Okulun rehber öğretmenini bilgilendirir ve önerilerine başvurur.

n  Çocuğun gereksinimlerinin karşılanması için sınıf içinde yürütülen çalışmaların farklılaştırılmasının yollarını araştırarak eğitim programı çerçevesinde çocuğa özel yardım sağlar.

n  Çocuğun kaydettiği ilerlemeleri izler ve gözden geçirir.

n  Okulun rehber öğretmeni:

n  Öğretmenle işbirliği içinde, çocuğa ilişkin bilgi toplar, bireyin ve ailenin gereksinimlerini değerlendirir.

n  Ailelere, öğrencilere, sınıf rehber öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul personeline hizmet alanına uygun destek sağlar.

n  Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin öğrenci gelişim dosyalarını ve diğer gerekli kayıtları tutar, ilgili yazışmaları hazırlar ve istenen raporları düzenler.

n  Okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı:

n  Hizmeti planlar, işbirliğine yönelik önlemler alır.

n  Bireyin gereksinimleri doğrultusunda kurum içi düzenlemeleri yapar.

n  Gereksinim duyulan araç-gerecin geliştirilmesi veya sağlanması için önlem alır.

n  Anne-baba:

n  Çocuğun gereksinimlerine ilişkin değerlendirmelerini,

n  Çocuğun sağlığı ve gelişimine ilişkin görüşlerini,

n  Çocuğun performansına, okulda ve evde kaydettiği ilerlemelere ve davranışlarına ilişkin algılarını,

n  Çocuğun yaşamakta olduğu güçlüğe etki eden başka etmen olup olmadığını,

n  Güçlüğün giderilmesine ilişkin okuldan beklentilerini iletir.

n  Birey:

n  Yaşamakta olduğu güçlüklere ilişkin görüşlerini ve bu güçlüklerin ne şekilde ele alınabileceğine yönelik değerlendirmelerini paylaşır.

                Zorunlu eğitim çağına gelen, özel eğitim gerektiren veya tanısı konulmamış ve yerleştirme kararı alınmamış her bireyin, başvurduğu okul öncesi eğitim kurumlarına ve ilköğretim okullarına kaydı yapılır.

                Kaydı yapılan öğrencinin durumu, özel eğitim gereksinimleri ve alınacak önlemler; rehber öğretmen-psikolojik danışman, sınıf öğretmeni veya özel eğitim öğretmeni, öğrenci velisi ve okul yönetimince belirlenir. Öğrencinin kaydettiği gelişmeler izlenir ve gerektiğinde okul dışından özel eğitim desteği sağlanır. Tüm önlemlere rağmen  okulun programından  yeterince yararlanamayan öğrenci için, okul yönetimi öğrencinin durumunu belirtir ayrıntılı bir rapor düzenleyerek milli eğitim müdürlüğüne gönderir.

n  Okulda Yapılan Çalışmalarda Toplanan Bilgilerin Değerlendirilmesi ve İyileştirme Önerileri

                Toplanan bilgiler ışığında; rehber öğretmen, sınıf öğretmeni, öğrenci velisi ve okul yönetimince öğrencinin özel gereksinimlerinin en iyi şekilde nasıl ele alınabileceği değerlendirilir. Bu değerlendirme yapılırken;

n  Çocukla ilgilenen kişilerin algısal farklılıklarının olabileceği,

n  Ele alınması gereken eğitsel kaygıların o ana yönelik olabileceği,

n  Çocuğun yaşadığı güçlüklere daha geniş boyutlu olarak bakılmasının gerekebileceği göz önünde tutulmalıdır. 

n  Uygulama aşamasında bireyin gereksinimlerine yönelik aşağıdaki uygulamalardan biri seçilecektir:

n  Uygulanmakta olan eğitim programına devam edilmesi:

                Çocukla ilgili toplanan bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda, sorunun çocuktan değil, ortamın özelliklerinden, anne-baba, öğretmen, yönetici ve diğerlerinin  tutum ve algılarından kaynaklanmış olabileceği sonucuna ulaşılabilir. Bu durumda  anne-baba, öğretmen, yönetici ve diğerlerinin  tutum/algılarına ve ortama  yönelik önlem alınırken, çocuğun uygulanmakta olan eğitim programına devam etmesi sağlanır. 

 

2460
0
0
Yorum Yaz